O NAMA

Povodom  Londonskog samita koji je održan 9. i 10. jula 2018. godine, organizacije civilnog društva (OCD) zapadnog Balkana (ZB) sastavile su i podelile sa OCD i vladinim zvaničnicima sa ZB, kao i sa organizatorima i drugim akterima koji učestvuju na samitu, platformu za regionalnu organizaciju civilnog društva (pogledajte ispod) koja će preuzeti veću odgovornost za praćenje agendi Berlinskog procesa i držanje naših vlada odgovornim za primjenu preporuka sa samita Berlinskog procesa i ispunjavanja kriterijuma za integraciju u EU.

Rad OCD iz regiona sa 6 država Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Srbija) pružio je važnu polaznu tačku za razvijanje regionalnih odnosa, formiranje mreža i donošenje regionalnog okvira za našu zemlju - konkretan rad. Sada je vrijeme da se formalizuje i strukturiše regionalno tijelo civilnog društva koje je ovlašćeno da igra veću ulogu u donošenju kritičnih promjena koje će intervenisati u autoritarnim vladama pod zarobljeništvom države i izgraditi društvene, političke i ekonomske temelje demokratskih društava zasnovanih na ljudskim pravima i vladavini prava.

Civilno društvo će samostalno organizirati sastanke da unaprijedi našu organizacionu strukturu i strateški plan za 2019. i dalje. Radujemo se suradnji sa vladama iz regiona, donatorima, organizacijama civilnog društva i drugim akterima jer idemo napred ka stvaranju ovlašćenog civilnog društva koje će moći značajno da doprinese reformi i razvoju Zapadnog Balkana.

Platforma civilnog društva za demokratiju i ljudska prava

Kao što je navedeno u izvještaju Doma lordova 2017 - 2019 o Velikoj Britaniji i budućnosti Zapadnog Balkana: „Nestabilnost u regionu je izazvana ozbiljnim i duboko ukorijenjenim izazovima uprave“ – izazovi koji su doprineli praksi podrške stabilnosti nad demokratijom. To je doprinelo usponu „stabilitokratije“ kroz koju su autoritarne vlade konsolidirale „svoje mreže pokroviteljstva,obezbjeđujući nepobjedivost na izborima u sljedećim gosinama“. (https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldintrel/53/53.pdf). S jedne strane, mnogi gledaju na civilno društvo kao korektiv za ovo, ali s druge strane, civilno društvo je ostalo u nižem rangu kao ukonsultativna paradigma, sa nedostatkom sredstava da se suprotstavi zarobljavanju države, razvije inkluzivne i održive upravljačke strukture, i utvrdi snažne institucije demokratije. U situaciji porasta tenzija, destabilizacije treće strane, endemične korupcije i povećanja polarizacije unutar i među zemljama, vrijeme je za koordinirano regionalno civilno društvo – narodi Zapadnog Balkana, koji dijele zajedničku istoriju – da preuzmu lidersku poziciju u kojoj radimo zajedno kako bismo se suočili sa problemima prošlosti i stvorili mirnu budućnost.

Naša platforma civilnog društva preuzima ovu odgovornost. Na ovom samitu vlade će se obavezati da podrže zemlje Zapadnog Balkana na njihovom putu ka integraciji u EU. Ali, Berlinski proces nema integrisan mehanizam upravljanja i nadgledanja, a države domaćini nemaju ovlašćenja da djeluju u nadzornom kapacitetu. Platforma civilnog društva ispunjava ovaj jaz – obavezujemo se da radimo, zajedno sa vladama i međunarodnim partnerima, da budemo odgovorni za unapređenje društvenih, ekonomskih i političkih agendi za integraciju u EU. Uloga Velike Britanije koja je domaćin i olakšava Londonski samit, predstavlja važnu priliku za podizanje profila angažovanja sa OCD kako u uspostavljanju agende za angažman na samitu, tako i u koordinaciji, preko ambasada Velike Britanije u regionu, sa OCD da obezbedi odgovornost vlada, OCD i međunarodnih tijela u praćenju sprovođenja preporuka Samita.

Uz gotovo trideset godina izgradnje kapaciteta, imamo stručnost – i što je još važnije, volju – da pomjerimo naše zemlje naprijed. Kako bismo preuzeli ovu ulogu, neophodno je da na ovom samitu razvijemo plan za uklanjanje barijiera prema koordiniranom regionalnom civilnom društvu (kao što su ograničenja viznog režima za putne i telekomunikacione propise koji spriječavaju komunikaciju među balkanskim zemljama).

U svojoj novoj ulozi van Evropske unije, ali kao partnera EU i Zapadnog Balkana, Velika Britanija je na početku faze pronalaženja inovativnih novih načina koordinacije i suradnje sa EU i bilateralnim partnerima. Rad sa koordiniranim regionalnim civilnim društvom je važna komponenta ovih novih partnerstava. Svako od nas, radeći na vlastitim mandatima, dijeli zajedničke principe za unaprijeđenje društvenih, ekonomskih i političkih dimenzija agende Berlinskog procesa povezivanja. Održavajući otvorenu i redovnu komunikaciju i razmjenu informacija, naša platforma za demokratiju i ljudska prava nam omogućava da našu lokalnu stručnost dovedemo u regionalnu mrežu koja surađuje na rješavanju naših zajedničkih problema.

U tu svrhu, Platforma civilnog društva obećava:

•Da radi preko granica i sektora, podržavajući jedni druge i vladu, da zajednički doprinesu regionu, ne kao odvojeni akteri koji rade na kratkoročnim projektima, već kao vizionari sa vještinama, znanjem i vještinom koja je presudna za rušenje efekta zarobljene države i stvaranja ujedinjenog Zapadnog Balkana koji radi, surađivački i sa dobrom voljom, za prosperitetnu i sigurnu budućnost;
•Da se vodimo primjerom: izbjegavajući zapaljivu retoriku, stvorićemo okruženje političke suradnje i podržati osnovne vrijednosti demokratije, ljudska prava i integritet. Kao modeli javne diplomatije i regionalne suradnje koji mogu ujediniti podijeljeni i polarizovani Zapadni Balkan, naš konstruktivni rad postaviće prag koji će vlade morati da dosegnu;
•Radujemo se sljedećem samitu u Poljskoj, bićemo institucionalno sjećanje na Berlinski proces. Oslanjajući se na dosadašnja dostignuća, obavezujemo se da koristimo Londonski samit kako bismo konsolidirali dobitke i jasno definirali obaveze prema kojima se vlade mogu složiti;
•Između sadašnjeg i Samita u Poljskoj 2019. godine, sprovodićemo kontinuiranu procenu i evaluaciju napretka u pravcu sprovođenja ovih obaveza, i donijeti naučene lekcije za suorganizaciju na samitu sljedeće godine.